KVKK

EDUMOB EĞİTİM VE OFİS MOBİLYALARI SAN. TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ


 
 
Bu aydınlatmanın temel amacı, EDUMOB EĞİTİM VE OFİS MOBİLYALARI SAN. VE TİC. A.Ş tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri (kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik bilgilendirme ve aydınlatma yapmak ve bu hususta şeffaflık sağlamaktır. 

KVKK uyarınca EDUMOB EĞİTİM VE OFİS MOBİLYALARI SAN. TİC. A.Ş (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 
Ayrıca, Kişisel verilerinizin işlenmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız  sürece oluşturularak ve güncellenerek KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre gerçekleşebilir. 
 
Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;

 • Şirket tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,  
 •  Şirket tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek,
 • Şirket tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
 • Şirket’in ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek,  
 • Şirket’in insan kaynakları politikalarını yürütebilmek


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
 
Kişisel verileriniz, Şirket ile, Şirket’in hissedarlarına, Şirket çalışanlarına, tedarikçilere, bayilere, iş ortaklarına, danışmanlara, dış hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel verilerinizin aktarılmasındaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;

 • Şirket tarafından gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, 
 • Şirket tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek,
 • Şirket tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
 • Şirket’in ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek, 
 • Şirket’in insan kaynakları politikalarını yürütebilmek,

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata ayrıca Şirket politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak  EDUMOB Eğitim ve Ofis Mobilyaları San. Tic. A.Ş. Ahmet Vefik Paşa Mah. Uludağ Org. Sanayi Bölgesi Hasan Kestelli Cad. No:11/1 16450 Kestel- BURSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili başvuruyu kvkk@edumobgroup.com  adresine  mail ile olarak iletebilirsiniz. 

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlandıracağız. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçilecektir. Bir başkası adına başvuru, yetkili olmak ve bu yetkiyi usulüne uygun ve geçerli belge ile belgelemek kaydıyla ( veli/vasi olunduğuna ilişkin belge veya vekaletname gibi.) yapılabilir. 

GÜVENLİK

Şirket, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Şirket verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul düzeyde gereken tedbirleri almaktadır. Yine bu kapsamda, verileriniz, transfer edilebilecekleri yurt dışı ve/veya diğer yerlerdeki güvenli fiziksel alanlarda ve/veya sunucularda saklanabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ
 
Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirket tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.
 
İşbu  Kişisel Verilerin Korunması ve  İşlenmesi hakkındaki Aydınlatma Metnini 
bilgilerinize  saygıyla arz ederiz. 

EDUMOB EĞİTİM VE OFİS MOBİLYALARI SAN.TİC. A.Ş. 

                                                                         
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf